หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายนุกูล ยืนยง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนายาว
โทร : 081-991-8454
นายนุกูล ยืนยง
รองปลัดเทศบาล
โทร : 081-991-8454
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวเนตรชนก วังสระ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-984-3524
นางกฤษณา กุณนา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-801-7314
นายพันทวี จุลจำเริญทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 092-995-8650
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา