หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สร้างสรรค์ผลงาน พัฒนาท้องถิ่น
ทั่วถึงเป็นธรรม
วิสัยทัศน์ ทต.นายาว
สำนักงานเทศบาลตำบล

อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
นายาว
ทุ่งทานตะวัน
สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนทางธรรมชาติ
ในตำบลนายาว
เทศบาลตำบล
นายาว
Nayaw Municipality
โทรติดต่อ ทต. โทรศัพท์/โทรสาร
036-298582-3
........................
นายกเทศมนตรีตำบลนายาว
1
2
3
 
เริ่มนับ วันที่ 4 เม.ย. 2559
 
 
 
 

การส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่

การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สงเคราะห์

ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาวะทางกายและจิตใจของประชาชน

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคม

การพัฒนาเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาอาชีพของชุมชน

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

การพัฒนาการศึกษา
 
 

อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
 
 

ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี

สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
 
 

พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น

พัฒนาระบบบริหารงานคลัง

พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 

พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
 
 

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมือง

พัฒนาระบบการให้บริการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 


 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10